Object structure
Title:

Dominujący nurt zarządzania strategicznego z perspektywy krytycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A Dominant Approach in Strategic Management from a Critical Point of View

Creator:

Sułkowski, Łukasz

Subject and Keywords:

nurt krytyczny w zarządzaniu ; krytyczne zarządzanie strategiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116, s. 428-442

Abstrakt:

Zarządzanie strategiczne, uznawane przez wielu autorów za najważniejszą część nauk o zarządzaniu, leży w centrum racjonalistycznego nurtu teorii i praktyki tej dyscypliny. Dominująca perspektywa wpisuje się w ramy obiektywistycznej nauki mającej dostarczać menedżerom organizacyjnym wymiernej i konkretnej wiedzy pozwalającej trafnie podejmować istotne decyzje organizacyjne. W rozumieniu strategii dostrzec można również rozwój nurtów subiektywistycznych opartych na podejściach: interpretatywno-symbolicznym, krytycznym oraz postmodernistycznym, jednak ich znajomość, a tym bardziej asymilacja, zarówno wśród badaczy, jak i menedżerów jest niewielka. Krytyczna teoria zarządzania strategicznego stanowi obecnie marginalny, choć stopniowo zyskujący na znaczeniu nurt zarządzania. W sferze teorii związana jest z nurtem krytycznych studiów zarządzania (Critical Management Studies). W odniesieniu do praktyki obok krytycznego spojrzenia na niesprawiedliwe praktyki zarządzania strategicznego i tworzenie fałszywej świadomości proponowane jest rozwijanie metod emancypacji oraz partycypacji grup defaworyzowanych (np. empowerment).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 116 ; Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: