Object structure
Title:

Zastosowanie miar pozycyjnych do badania relacji między zróżnicowaniem a dokładnością klasyfikacji w podejściu zagregowanym w taksonomii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Applying of Position Measures for Study of Relationship between Diversity and Accuracy in Cluster Ensemble

Creator:

Rozmus, Dorota

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 286-295

Abstrakt:

Dotychczas podejście wielomodelowe z dużym powodzeniem stosowane było w dyskryminacji i regresji w celu podniesienia dokładności predykcji. W ostatnich latach analogiczne propozycje pojawiły się w taksonomii, aby zapewnić większą poprawność i stabilność wyników klasyfikacji. Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu podejścia wielomodelowego jest zróżnicowanie elementów wchodzących w skład klasyfikacji zagregowanej. Zasadniczym celem badania jest próba zastosowania miar pozycyjnych w zaproponowanych dotąd miernikach zróżnicowania [Hadjitodorov, Kunchcva, Todorova 2006] do zbadania relacji, jakie zachodzą między poziomem zróżnicowania klasyfikacji składowych a jakością klasyfikacji zagregowanej w podejściu wielomodelowym w taksonomii oraz porównanie wyników z dotychczas stosowanymi sposobami badania tych relacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107 ; Taksonomia 17 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: