Object structure
Title:

Kadra menedżerska a realizacja funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Managers vs. Personnel Function Realization in Healthcare Sector Units

Creator:

Buchelt, Beata

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; usługi medyczne ; kadra menedżerska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 110-119

Abstrakt:

W turbulentnym otoczeniu współczesnych organizacji coraz częściej większe znaczenie w budowie przewagi konkurencyjnej mają kapitały niematerialne, w tym kapitał ludzki. Widoczne to winno być zwłaszcza w sektorze usług, w tym usług medycznych. Niestety dotychczasowe badania autorki wskazują, że przede wszystkim w sektorze publicznym kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego nie jest dostrzegane. Po to, by wskazać przyczyny patologii w ZZL w sektorze usług medycznych, autorka wystąpiła do MNiSW z projektem badawczym dotyczącym analizy praktyk ZZL w NZOZ-ach. Celem niniejszego referatu, stanowiącego integralny element serii artykułów będących rezultatem przeprowadzonych badań, jest analiza relacji między kwalifikacjami kadry zarządzającej badanych podmiotów a stanem rozwoju realizacji funkcji personalnej w tychże podmiotach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: