Object structure
Title:

Doktrynalne aspekty decentralizacji finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Theoretical Aspects of Public Finance Decentralization

Creator:

Gałuszka, Ireneusz

Subject and Keywords:

decentralizacja ; autonomia władzy lokalnej ; efektywność wydatków ; konkurencja polityczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 164-173

Abstrakt:

Decentralizacja finansów publicznych jest kluczowym wyznacznikiem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce od 1990 r. Na wagę tego procesu wskazują m.in. zapisy ustawy zasadniczej - art. 15 Konstytucji RP. Zakres, forma oraz dynamika decentralizacji są istotnym parametrem optymalizacji alokacji dóbr i usług, zwiększania efektywności wydatków oraz poprawy dobrobytu społecznego. W literaturze przedmiotu, szczególnie zagranicznej, pojęcie decentralizacji wielokrotnie poddawane było próbom zdefiniowania, określenia implikacji dla rozwoju samorządu i skutków makroekonomicznych. Teoretyczne rozważania w tym zakresie, ale również ich empiryczna weryfikacja w państwach, w których decentralizacja finansów publicznych ma dłuższą tradycję, powinny stać się istotnymi przesłankami dalszego rozwoju samorządu lokalnego w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: