Object structure
Title:

Metodologia testu chi-kwadrat na przykładzie badań ankietowych dotyczących europejskich serów regionalnych

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

The Methodology of the Chi-Square Test on the Example of Surveys on Regional Cheeses

Creator:

Oziembłowski, Maciej ; Lesiów, Tomasz ; Šabanagić, Cornelia

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2022, Nr 38, s. 134-163

Abstrakt:

Celem badań było praktyczne wskazanie metodologii testu niezależności chi- -kwadrat z wykorzystaniem pakietu programu Statistica na przykładzie wyników ankiety dotyczącej europejskich serów regionalnych. Otrzymano trzy grupy danych: 10 zmiennych jakościowych (kategoryzujących), 4 zmienne jako wielokrotne odpowiedzi, 46 zmiennych jako wielokrotne dychotomie – łącznie 60 zmiennych. Każdej odpowiedzi ankietowej przyporządkowano 4 wyróżniki opisujące respondenta, tj. płeć, wiek, wykształcenie oraz jego miejsce zamieszkania. Przeprowadzono analizę testu chi-kwadrat Pearsona oraz chi-kwadrat największej wiarygodności (NW), łącznie 240 podwójnych testów, oraz obliczono nieparametryczne korelacje rang Spearmana pomiędzy wybranymi zmiennymi. Na podstawie uzyskanych wyników udowodniono istnienie 25 statystycznie istotnych zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi a jednym z czterech wyróżników metryczki respondentów. Analiza korelacji rang Spearmana pomiędzy wybranymi zmiennymi wykazała co najwyżej umiarkowaną korelację pomiędzy kilkoma parami zmiennych. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność testu niezależności chi-kwadrat oraz analizy korelacji rang Spearmana w badaniach ankietowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2022.38.09

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2022, Nr 38

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: