Object structure
Title:

Luka technologiczna jako czynnik determinujący wpływ BIZ na inwestycje krajowe w gospodarce goszczącej - analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technology Gap as a Factor Determinig the Impact of FDI on Domestic Investment in the Host Country - an Empirical Analysis for CEE Countries

Creator:

Kozłowska, Anna ; Szczepkowska-Flis, Agnieszka

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; inwestycje krajowe ; luka technologiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113, s. 457-472

Abstrakt:

Celem przedstawionych w niniejszym opracowaniu badań była weryfikacja hipotezy, w myśl której zmniejszanie rozmiaru luki technologicznej w gospodarce goszczącej powoduje zmianę kierunku wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom inwestycji krajowych z negatywnego na pozytywny. Podstawą empirycznej weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej była analiza przeprowadzona dla grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2007. Wyniki badania wykazały, że luka technologiczna była istotnym czynnikiem determinującym kierunek i siłę oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na inwestycje krajowe, a zmniejszenie jej rozmiarów do pewnego granicznego poziomu skutkowało zmianą kierunku oddziaływania BIZ na inwestycje krajowe z ujemnego na dodatni.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 113 ; Ekonomia

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: