Object structure
Title:

Procedura szacowania wartości przedsiębiorstwa na podstawie analizy wariantów strategicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Company Valuation Procedure Based on Alternative Strategy Analysis

Creator:

Kąkol, Wiesław

Subject and Keywords:

wycena ; strategia ; wartość przedsiębiorstwa ; analiza strategiczna ; kreowanie wartości firmy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 134-140

Abstrakt:

Według metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość firmy równa się jej zdyskontowanym obecnie przyszłym przepływom pieniężnym. Ich wartość zależy od oddziałujących na firmę czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Sposób zachowania się przedsiębiorstwa na rynku polegający na odpowiedniej konfiguracji tych czynników to strategia firmy. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości, więc zarząd firmy będzie się starał tak dobrać strategię, żeby cel ten był osiągany. Proces wyceny przedsiębiorstwa powinien mieć więc początek w określeniu wariantów strategii możliwych do zrealizowania w danej sytuacji ekonomicznej. Ich przygotowanie daje korzyść: wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Działaniem kończącym procedurę wyceny jest wówczas wybór między możliwościami strategicznymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: