Object structure
Title:

Równoważność modeli wyceny przedsiębiorstwa na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Equivalence of Valuation Models of an Enterprise Based on Discounted Cash Flows

Creator:

Brycz, Bogumiła ; Dudycz, Tadeusz

Subject and Keywords:

wycena przedsiębiorstwa ; tarcza podatkowa ; stopa dyskontowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98, s. 22-34

Abstrakt:

W teorii wyceny powszechnie zakłada się, że jeżeli modele wyceny na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFE, FCFF, FCFC, APV) zastosuje się właściwie, to oszacowana za ich pomocą wartość przedsiębiorstwa powinna być taka sama. Warunkiem otrzymania identycznego wyniku wyceny jest przyjęcie takich samych założeń odnośnie postrzegania ryzyka związanego z przepływami z tytułu tarczy podatkowej. W artykule przeanalizowano wpływ różnego postrzegania tego ryzyka na przepływy pieniężne i stopę dyskontową, wyprowadzono zależności między kosztem kapitału własnego a stopą dyskontową dla przepływów pieniężnych z tytułu tarczy podatkowej i między stopą dyskontową dla przepływów z tytułu tarczy podatkowej a średnim ważonym kosztem kapitału. Zależności pokazano w kontekście teorii szacowania ryzyka dotyczącego korzyści podatkowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 98 ; Finanse przedsiębiorstw

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: