Object structure
Title:

Dyscyplina fiskalna w Unii Gospodarczej i Walutowej warunkiem stabilności euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal Discipline in EMU as a EURO Stability Condition

Creator:

Wierzba, Ryszard

Subject and Keywords:

UGW ; euro ; dyscyplina fiskalna ; deficyt sektora finansów publicznych ; dług publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170, s. 250-268

Abstrakt:

Ważnym elementem gospodarki rynkowej jest stabilny pieniądz. Główną instytucją odpowiedzialną za stabilność pieniądza w Unii Gospodarczej i Walutowej jest Europejski Bank Centralny, będący instytucją ponadnarodową. Duży wpływ na stabilność euro wywiera także współpraca makroekonomiczna państw należących do strefy euro, w której ważną rolę odgrywa zdrowa polityka fiskalna. Polityka ta jesst prowadzona samodzielnie przez poszczególne państwa. Niezbędne więc stało się przyjęcie pewnych reguł dyscyplinujących polityki fiskalne poszczególnych państw, określonych przede wszystkim w Pakcie Stabilności i Wzrostu. Jednak w latach 1999-2010 nie przestrzegano dostatecznie dyscypliny fiskalnej, w większości krajów należących do strefy euro nastąpił więc ogromny wzrost deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego. Stanowi to poważne zagrożenie dla stabilności euro, dlatego poszukuje się skutecznych rozwiązań, które zmuszą kraje strefy euro do przestrzegania dyscypliny fiskalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 170 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: