Object structure
Title:

Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego (ANP) w analizie SWOT jednostek administracyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of The Analytic Network Process (ANP) in SWOT Analysis of Administrative Units

Creator:

Łuczak, Aleksandra ; Wysocki, Feliks

Subject and Keywords:

analityczny proces sieciowy ; ANP ; SWOT ; gmina wiejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 63-75

Abstrakt:

W pracy przedstawiono metodę kwantyfikacji analizy SWOT z wykorzystaniem metody Saaty'ego analitycznego procesu sieciowego (ANP). Jest ona kompleksową procedurą, która może być użyteczna w programowaniu rozwoju jednostek administracyjnych, szczególnie przy ocenie ich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w ich otoczeniu. Ma ona przewagę nad metodami klasycznymi (opisowymi) ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności czynników SWOT, a więc elementów o charakterze zarówno jakościowym, jak i ilościowym. Metoda ANP uwzględnia oprócz hierarchicznych powiązań pomiędzy elementami decyzyjnymi również interreakcje między nimi - sprzężenia zwrotne. Może też być pomocna przy wyborze typu strategii rozwoju dla danej jednostki terytorialnej. Zagadnienie zilustrowano przykładem analizy SWOT gminy wiejskiej Babiak.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: