Object structure
Title:

O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On the Key Business Valuation Challenges, Valuation of Contingent Liabilities, and Non-Operating Assets

Creator:

Zarzecki, Dariusz

Subject and Keywords:

wycena przedsiębiorstw ; wycena aktywów nieoperacyjnych ; wycena aktywów i pasywów warunkowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 514-524

Abstrakt:

Artykuł jest poświęcony problemom wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie duże trudności nastręcza wycena pasywów i aktywów warunkowych, które w wielu przypadkach mogą stanowić bardzo znaczącą część wartości wycenianego podmiotu, oparta na subiektywnej ocenie dokonywanej przez analityka ds. wyceny. Łączenie operacyjnych i nieoperacyjnych przepływów pieniężnych, a następnie ich dyskontowanie za pomocą tego samego kosztu kapitału jest typowym błędem spotykanym w praktyce wyceny przedsiębiorstw, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych. Rekomenduje się, aby oszacowania wartości poszczególnych aktywów nieoperacyjnych zostały dokonane oddzielnie, a uzyskane wyniki dodane do wartości operacyjnej, dając w efekcie całkowitą wartość spółki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: