Object structure
Title:

Ekonomiczne przesłanki prowadzenia polityki wolnego handlu w warunkach wczesnego rozwoju gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic rationale of free trade policy in an early development of capitalism

Creator:

Myszczyszyn, Janusz

Subject and Keywords:

wolna wymiana handlowa ; stawki celne ; protekcjonizm ; liberalizm ; rozwój gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 497-507

Abstrakt:

W XIX wieku, w wyniku implementacji dorobku przewrotu technicznego i kolejnych fal industrializacji, rozwoju kapitalizmu i myśli naukowej, polityka gospodarcza wielu państw uległa zasadniczym zmianom. W pierwszej połowie wieku dominował protekcjonizm, w połowie stulecia popularna była polityka wolnego handlu, w latach 70. powróciła polityka neoprotekcjonizmu. Autor przedstawia ekonomiczne podstawy idei wolnego handlu i rozwój myśli ekonomicznej oraz analizuje wpływ wymiany międzynarodowej na wzrost i rozwój gospodarczy państw kapitalistycznych i tworzenie fundamentów gospodarki światowej. Jednocześnie, wykorzystując liczne dane statystyczne i dorobek ekonomistów, próbuje wyjaśnić, jakie korzyści i koszty wynikają z wolnej wymiany handlowej, oraz rozważa ekonomiczne argumenty przemawiające za polityką protekcjonistyczną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: