Object structure
Title:

Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

EU funded support for professional mobilization of people over 50 under the Human Capital Operational Programme (HC OP)

Creator:

Lisowska, Renata

Subject and Keywords:

rynek pracy ; fundusze strukturalne ; aktywizacja zawodowa ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki ; PO KL ; wyrównywanie szans na rynku pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 401-412

Abstrakt:

Zmiany demograficzne, a w konsekwencji starzenie się społeczeństwa mają istotny wpływ na sytuację na polskim rynku pracy. W trudnej sytuacji znajdują się zwłaszcza osoby w wieku 50+, których problemem jest wysokie bezrobocie oraz zwykle niskie kwalifikacje, co utrudnia ich aktywizację. Ważne są zatem działania sprzyjające wydłużaniu aktywności zawodowej tych osób, czemu mogą sprzyjać projekty finansowane z funduszy europejskich. Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena sytuacji osób w wieku 50+ na rynku pracy oraz wskazanie możliwości ich aktywizacji poprzez wsparcie z funduszy europejskich, na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowane wnioski oparte są na badaniach własnych przeprowadzonych wśród beneficjentów – realizatorów projektów i w instytucjach wdrażających projekty PO KL.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: