Object structure
Title:

Wewnętrzna atestacja informacji niefinansowych – podejście modelowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal assurance services of non-financial information – model approach

Creator:

Bartoszewicz, Anna

Subject and Keywords:

atestacja ; audyt wewnętrzny ; raportowanie niefinansowe ; audyt ; zrównoważony rozwój ; assurance service ; internal audit ; non-financial reporting ; audit ; sustainability development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2, s. 1-15

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie modelowego podejścia do realizacji usług audytu wewnętrznego w obszarze raportowania niefinansowego. Aby go osiągnąć, przeprowadzono analizę literatury oraz aktów prawnych w przedmiotowym zakresie. Wnioski sformułowano, opierając się na wnioskowaniu indukcyjnym i dedukcyjnym, przeprowadzonym metodą analizy i syntezy. Artykuł ukazuje modelowy schemat realizacji zadań audytowych w zakresie raportowania niefinansowego. Wskazano w nim przesłanki przyjęcia do planu audytu wewnętrznego zadania zapewniającego z zakresu raportowania niefinansowego oraz opisano przebieg realizacji zadania. Efektem prac audytowych w przedmiotowym obszarze jest wewnętrzny raport poświadczający, który stanowi zapewnienie kierownictwa o rzetelności, jakości i przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu niefinansowym. Tekst jest głosem w dyskusji na temat potrzeby atestacji informacji niefinansowych oraz wskazaniem roli, jaką może odegrać audytor wewnętrzny w procesie raportowania niefinansowego ; ABSTRACT: The aim of the article is to present a model approach to the implementation of internal auditservices in the area of non-financial reporting. In order to achieve it, an analysis of the literature andlegal acts in this area was carried out. Conclusions were formulated based on inductive and deductiveinference carried out by the method of analysis and synthesis. The article shows a model diagram ofthe implementation of audit tasks in the field of non-financial reporting. It indicates the premises foraccepting the assurance task in the field of non-financial reporting into the internal audit plan anddescribes the course of the task implementation. The result of audit work in this area is an internalcertifying report, which is the management’s assurance of the reliability, quality, and transparency ofinformation contained in the non-financial report. The article is a voice in the discussion of an internalauditor’s role in the non-financial reporting process.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.2.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: