Object structure
Title:

Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym w regulacjach polskich i międzynarodowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Invisible property of an enterprise in the light of accounting and behavioural problems

Creator:

Zuchewicz, Joanna

Subject and Keywords:

polityka rachunkowości ; zmiana polityki rachunkowości ; prawo bilansowe ; MSR/MSSF ; US GAAP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193, s. 108-121

Abstrakt:

W artykule stawia się tezę, że możliwość zmian polityki rachunkowości jednostki zależy od zakresu prawa swobodnego wyboru przy jej kreowaniu. Celem opracowania jest prezentacja obszarów występowania prawa wyboru przy opracowywaniu polityki rachunkowości jednostki w regulacjach polskich oraz międzynarodowych, w ramach których podmiot może dokonywać późniejszych zmian, a także wskazanie ujęcia tych zmian w sprawo-zdaniu finansowym. Efektem przeprowadzonych rozważań jest propozycja dwóch kierunków zmian polskiego prawa bilansowego: pierwszy – przyjęcie rozwiązań zawartych w MSR 8 czy też w standardach amerykańskich, dotyczących ujęcia zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych, drugi – zmniejszenie zakresu prawa swobodnego wyboru przy kreowaniu polityki rachunkowości jednostki

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 193 ; Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: