Object structure
Title:

System organów kontroli nad rynkiem zamówień publicznych – potrzeba zmiany (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

System of supervisory authorities of public procurement market − need for a change (de lege lata and de lege ferenda comments)

Creator:

Tomaszewska, Katarzyna

Subject and Keywords:

zamówienia publiczne ; kontrola ; nadzór ; kontrolowanie ; public procurement ; control ; supervision ; controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 288-310

Abstrakt:

Kontrolowanie jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego. Obejmuje swym zakresem działania rozmaitych podmiotów, ale jest również przeprowadzane przez zróżnicowane instytucje określane zbiorczo jako system organów kontroli. Pośród niniejszych podmiotów istotne znaczenie mają te, które czuwają nad prawidłowym dysponowaniem środkami publicznymi w obrębie udzielania zamówień publicznych. Określeniu kompetencji niniejszych podmiotów, a szczególnie uwidocznieniu pewnego rodzaju dysfunkcji w ich działalności oraz w obrębie prowadzonych postępowań kontrolnych poświęcone jest niniejsze opracowanie. Umożliwi ono sformułowanie stosownych wniosków obrazujących potrzebę zmian, potrzebę wzmocnienia systemu weryfikowania zamówień publicznych przy pomocy samodzielnego i niezależnego organu nadzoru w zakresie czynności związanych z udzielaniem zamówienia na realizację usługi, dostawy czy też roboty budowlanej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: