Object structure

Title:

Zawarcie umowy o finansowanie świadczeń gwarantowanych w aspekcie ochrony prawnej oferenta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conclusion of a contract for the financing of guaranteed services with respect to the legal protection of the bidder

Creator:

Sobieski, Leszek

Subject and Keywords:

świadczenia gwarantowane ; konkurs ofert ; jednostka samorządu terytorialnego ; oferent ; guaranteed services ; tender ; local government unit ; bidder

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540, s. 9-20

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) na realizację zdrowotnych świadczeń gwarantowanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej Ustawa). Art. 5 Ustawy definiuje pojęcie świadczeń gwarantowanych jako świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w Ustawie. Art. 9a Ustawy wskazuje ramy formalne, w których działanie j.s.t. powinno zostać osadzone przy podejmowaniu działań organizacyjnych w przedmiocie zabezpieczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych. Artykuł przedstawia procedurę wyboru realizatora świadczeń gwarantowanych, omawiając kluczowe dla jej przeprowadzenia przepisy dotyczące komisyjnego konkursu, który składa się z części jawnej i niejawnej. W dalszej części artykuł przedstawia środki odwoławcze przysługujące oferentowi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.540.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 540 ; Prawo zamówień publicznych – w kierunku efektywniejszych rozwiązań prawnych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu