Object structure
Title:

Główne tendencje w polskim handlu zagranicznym po akcesji do Unii Europejskiej. Próba prognozy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Main tendencies in Polish foreign trade after the accession to the European Union. A forecast attempt

Creator:

Michalczyk, Wawrzyniec

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 410-425

Abstrakt:

W opracowaniu autor przedstawia wyniki analizy najważniejszych tendencji w polskim handlu z zagranicą w okresie 2004–2009. Zostaje także podjęta próba prognozy zależności w tym obszarze w kolejnych trzech latach. Do analizowanych wskaźników należą zarówno podstawowe agregaty (eksport, import), jak i struktura towarowa, cenowe terms of trade, współczynniki korelacji pomiędzy zmianami cen a zmianami wolumenu handlu oraz wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do wskazania, że systematycznie wzrasta udział produktów przetworzonych w eksporcie oraz że załamanie kursu złotówki na przełomie lat 2008 i 2009 było jedną z przyczyn utrzymania się tendencji wzrostowej w wartości polskiego wywozu wyrażonej w PLN

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: