Object structure
Title:

Handel zagraniczny województwa lubelskiego – główne tendencje i ich przyczyny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign trade of Lubelskie Voivodship – main tendencies and their reasons

Creator:

Kuśpit, Jarosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221, s. 312-320

Abstrakt:

Lubelskie należy do województw Polski o małym znaczeniu handlu zagranicznego w gospodarce. Analiza danych z lat 2000–2008 wskazuje, że mimo wzrostu wartości wymiany zmalał udział województwa w wymianie handlowej kraju. Wyraźnie niższe niż średnie wartości dla Polski są także poziomy takich wskaźników, jak: udział eksportu w PKB i produkcji sprzedanej, obrotów per capita oraz udział firm z kapitałem zagranicznym w wymianie. Cechą charakterystyczną struktury geograficznej obrotów jest relatywnie wysoki udział w eksporcie sprzedaży na rynki Rosji, Ukrainy i Białorusi. Istotną rolę odgrywa także nieewidencjonowany handel przygraniczny dokonywany przez obywateli sąsiednich państw. Struktura towarowa eksportu jest silnie związana ze specyfiką gospodarki województwa. Prawie 25% sprzedaży za granicę dotyczy towarów związanych z rolnictwem. Analiza tendencji nie wskazuje na możliwość istotnej zmiany obecnej sytuacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu czynników endogenicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 221 ; Problemy regionalizmu i globalizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: