Object structure
Title:

Zatrudnienie w zreformowanej polityce spójności w świetle doświadczeń Strategii lizbońskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employment in the reformed cohesion policy in the light of the Lisbon Strategy experiences

Creator:

Cybulski, Leszek

Subject and Keywords:

zatrudnienie ; strategia lizbońska ; Europa 2020 ; polityka spójności ; wytyczne Europejskiej Strategii Zatrudnienia ; budżet UE ; employment ; Lisbon Strategy ; Europę 2020 ; cohesion policy ; EU's budget ; objectives of European Employment Strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143, s. 84-106

Abstrakt:

Zatrudnienie odgrywa główną rolę w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej. Traktat z Amsterdamu stworzył Europejską Strategię Zatrudnienia, która jest realizowana w sposób ciągły od 1998 r. Strategia lizbońska z 2000 r. zawiera cele zatrudnieniowe jako podstawowe dla rozwoju UE. Cele te zostały przeniesione do ram finansowych na lata 2007-2013 poprzez politykę spójności i dwa fundusze - EFS oraz EFRR. O procesie aplikacyjnym odnośnie do projektów finansowanych przez te fundusze decydują kryteria lizbońskie. Doświadczenia Strategii lizbońskiej i polityki spójności na lata 2007-2013 będą użyteczne także w nowej Strategii „Europa 2020” i w polityce spójności w okresie 2014-2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 143 ; Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: