Object structure

Title:

Organizacje pozarządowe jako forma minimalizacji ryzyka społecznego a kwestia finansowania z funduszy krajowych i unijnych

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Nonprofit organizations as a social risk minimization model and the issue of financing from national and European Union programmes

Creator:

Czetwertyński, Sławomir

Subject and Keywords:

trzeci sektor ; ryzyko społeczne ; dofinansowanie ; nonprofit organizations ; social risk ; European Union programmes

Description:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4), s. 123-137

Abstrakt:

W niniejszym artykule zajęto się relacją między trzecim sektorem a kwestiami bezpieczeństwa społecznego, rozumianymi jako zbiór potrzeb koniecznych do zaspokojenia. W pierwszej kolejności omówiono wpływ organizacji pozarządowych na kształt systemu bezpieczeństwa społecznego w kontekście koncepcji zaspokajania potrzeb ludzkich za pośrednictwem dóbr ekonomicznych. Jednocześnie postawiono tezę głoszącą, iż sektor organizacji pozarządowych charakteryzuje się większą elastycznością niż sektor publiczny, co pozwala na jego szybsze dostosowanie do zgłaszanego zapotrzebowania związanego z bezpieczeństwem społecznym. Akceptacja tej tezy prowadzi do stwierdzenia zasadności dofinansowania organizacji pozarządowych (pożytku publicznego) o konkretnych celach (zadaniach), których efektywność jest mniejsza w sektorze publicznym. Ilustracją tej kwestii jest analiza form dofinansowania trzeciego sektora z funduszy krajowych oraz unijnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki Społeczne = Social Sciences, 2011, Nr 2 (4)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu