Show structure

Title:

Sektor ekonomii społecznej z perspektywy lokalnej – przykład woj. podkarpackiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social economy sector from a local perspective ‒ the case of the Podkarpackie voivodeship

Creator:

Wosiek, Małgorzata

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; sektor ekonomii społecznej ; województwo podkarpackie ; local development ; social economy sector ; Podkarpackie Voivodeship

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania są relacje między funkcjonowaniem podmiotów sektora ekonomii społecznej a rozwojem lokalnym. Celem jest określenie, a także empiryczna weryfikacja, na przykładzie woj. podkarpackiego, roli sektora tzw. nowej ekonomii społecznej w rozwoju gospodarek lokalnych, na tym tle zaś nakreślenie wyzwań dla wykorzystania aktywności tego podsystemu gospodarki jako czynnika rozwoju lokalnego. Siłę oddziaływania tego sektora na procesy rozwoju lokalnego przybliżano, biorąc pod uwagę jego wybrane charakterystyki, takie jak: okres funkcjonowania, zasięg terytorialny, przestrzenne rozmieszczenie, trwałość oraz zdolność do odpowiadania na potrzeby lokalnej społeczności. Konfrontowano także rozmieszczenie podmiotów ekonomii społecznej w powiatach woj. podkarpackiego z występowaniem określonych problemów społecznych, takich jak np. długotrwałe bezrobocie, ubóstwo oraz wykluczenie z rynku pracy z powodu niepełnosprawności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2018.529.37

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 423-434

Language:

pol

Relation:

Ekonomia

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu